سایر صنایع

امروزه باز چرخانی و استفاده مجدد از پساب و فاضلاب صنایع می تواند یکی از کارآمد ترین روش ها جهت صرفه جویی منابع آبی و راه کارهای کارآمد در حفظ و حفاظت از محیط زیست باشد در این راستا شرکت آبنیک بعنوان تنها شرکت دارای دانش فنی طراحی و اجرای فرآیندهای باز چرخانی کامل آب با نام ZLD ( zero liquid discharge ) در کشور امکان ارائه خدمات فوق را در قالب پروژه های طراحی و اجرا دارا می باشد .