صنایع نفت و پتروشیمی

صنایع نفت و پتروشیمی

یکی از مهمترین واحدها در صنایع نفت و پتروشیمی واحدهای یوتیلیتی می باشند که ارائه کننده سرویس های اصلی و جانبی به واحد اصلی فرآیندی می باشند ، تمامی بخش های اصلی این واحد شامل :
واحد تصفیه آب (Water Treatment Plant)
واحد تصفیه پساب (Waste Water Treatment Plant )
واحد جداسازی روغن (Oil Separator)
واحد های تولید آب دمین ( Demineralized Plant )
واحد( Condensate Polishing Plant ) CPP
واحد کولینگ تاور Cooling Tower Plant
واحد تولید گاز N2/H2/O2 Plant
و دیگر واحدهای تکمیلی آن توسط شرکت پترو صنعت آبانگاه طراحی و اجرا می گردد .