صنایع نیروگاهی

صنایع نیروگاهی

در صنایع نیروگاهی تمامی واحدهای یوتیلیتی شامل :
واحد تصفیه آب (Water Treatment Plant)
واحد تصفیه پساب (Waste Water Treatment Plant )
واحد های تولید آب دمین ( Demineralized Plant )
واحد( Condensate Polishing Plant ) CPP
و دیگر واحدهای تکمیلی آن توسط شرکت پترو صنعت آبانگاه طراحی و اجرا می گردد .