پروژه ها

     
پالایشگاه نفت سنگین قشم پارس بهین پلایش       کارفرما:پارس بهین پالایش نفت قشم
نام پروژه :  طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه پالایشگاه نفت سنگین قشم
ظرفیت فاضلاب نفتی : 1584 متر مکعب در شبانه روز ظرفیت فاضلاب انسانی: 75 متر مکعب در شبانه روز
تاریخ شروع: مهر 1398
درصد پیشرفت: 95 درصد
           
پکیج تصفیه آب به روش RO پالایش پارسیان سپهر کارفرما : پالایش پارسیان سپهر
نام پروژه : طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه آب به روش RO جهت بازچرخانی
ظرفیت: 240 متر مکعب در شبانه روز
تاریخ شروع: اسفند 1398
درصد پیشرفت: 100 درصد
         
تصفیه آب برجهای خنک کننده نیروگاه اراک کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه های اتمی کشور
نام پروژه : طراحی ، ساخت، نصب و راه اندازی  سیستم تصفیه آب برجهای خنک کننده نیروگاه اراک به روش RO
ظرفیت: 384 متر مکعب در شبانه روز
تاریخ شروع: اسفند 1397
درصد پیشرفت: 100 درصد
           
تصفیه فاضلاب فرودگاه ساری شرکت مهندسی ساتراپ اقلیم کارفرما:شرکت مهندسی ساتراپ اقلیم
نام پروژه : طراحی، تهیه، ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب فرودگاه ساری
ظرفیت: 231 متر مکعب در شبانه روز
تاریخ شروع: فروردین 1399
درصد پیشرفت: 50 درصد
       
تصفیه خانه فاضلاب شهر قائن شرکت تصفیه و تامین آب صنعت قائن کارفرما : شرکت تصفیه و تامین آب صنعت قائن
نام پروژه : مطالعه، طراحی تهیه و تامین، حمل، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر قائن
ظرفیت: 9500 متر مکعب در شبانه روز
تاریخ شروع: آبان 1399
درصد پیشرفت: 10 درصد
             
تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه شرکت تصفیه و تامین آب صنعت قائن کارفرما : شرکت تصفیه و تامین آب صنعت قائن
نام پروژه : مطالعه، طراحی تهیه و تامین، حمل، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه
ظرفیت: 2500 متر مکعب در شبانه روز
تاریخ شروع: آبان 1399
درصد پیشرفت: 10 درصد