Completed

Completed

طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم

طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم (شامل فاضلاب-های Sanitary, Rain Water, COC, POC ) به صورت EPC
ظرفیت: 98400 متر مکعب در شبانه روز.
متشکل از واحدهای فرآیندیstorm basin, sanitary, DAF, CPI
کارفرما: شرکت قشم پارس بهین پالایش نفت قشم