Job application form

Job application form

 • وضعیت نظام وظیفه

 • وضعیت تاهل

 • میزان تحصیلات

 • ردیفمدرک تحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاهسال اخذ مدرکتوضیحات 
 • نرم افزارهای کاربردی

 • ردیفنام نرم افزارمیزان تسلطشرح 
 • سابقه کار

 • ردیفنام شرکتسمتمدت همکارینام مدیرتلفن و نشانی 
 • مشخصات دو نفر از خویشاوندان نزدیک

 • ردیفنام و نام خانوادگینسبتنشانیتلفن 
 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.