مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه

مطالعه و طراحی، تهیه، تامین، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شهر سربیشه وکلیه مخازن و ساختمانهای جانبی و محوطه

ظرفیت: 2500 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: شرکت دیبا تصفیه تامین آب و برق و کشت و صنعت سربیشه