طراحی، خرید، اجرا، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم (شامل فاضلاب-های Sanitary, Rain Water, COC, POC ) به صورت EPC

ظرفیت: 98400 متر مکعب در شبانه روز.

متشکل از واحدهای فرآیندیstorm basin, sanitary, DAF, CPI     

کارفرما: شرکت قشم پارس بهین پالایش نفت قشم

پروژه های شرکت پتروصنعت آبانگاه.docx1